Nevezd el boltunkat és nyerj! – Játékszabályzat

„Válaszolj helyesen és nyerj!“

AndroMedical Kft.

 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a AndroMedical Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. adószám: 13589563-2-13) (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Kodolányi János utca 37., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az AndroMedical Kft. honlapján (https://andromedical.hu/) alatt.

 1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős

RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Promóciós játék ideje és nyereménye

A promóciós játék időtartama:
2022. november 14 (hétfő)-től – 2022. november 28 (hétfő)-ig tart.

Eredményhirdetés időpontja: 2022. november 29. (kedd)

Nyertesek száma összesen: 1 db

A promóciós játékban részt vevő nyeremények:

 • 1 db AndroMedical Kft. érdi vagy lajosmizsei telephelyén beváltható kupon, mely a laborvizsgálatokhoz váltható be. Értéke 10 000 Ft.

 

 1. Eredményhirdetés:

 Az eredményhirdetést követő legkésőbb 24 órán belül, a Kék Hold Alternatív Gyógycentrum Facebook oldalán kerül kihirdetésre.

 1. A játék menete

A Játékosok a AndroMedical Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekholdalternativgyogycentrum) közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak. A játékban azok a kommentelők vesznek részt, akik helyesen válaszolnak az alábbi kérdésre: “Milyen tünetek esetén javasoljuk a pajzsmirigy vizsgálataink igénybevételét?” . A Játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A Játékosok a hozzászólásukkal bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra. Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

 1. Nyeremények, nyertesek 

A promóciós játékban részt vevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény kupon az AndroMedical Kft. érdi vagy lajosmizsei telephelyén váltható be, a sorsolást követő 12 hónapon belül bármely laborvizsgálatra. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását az AndroMedical Kft. képviselője végzi. A nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, melyet az alábbi felületen végzünk el: https://socialwinner.besocial.hu/ . A nyertes neve facebook posztban kerül kihirdetésre, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. A nyertes messenger üzenetben kerülnek értesítésre. Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

–          ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

–          ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

–          ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

–          egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

–          egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

–          jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetet automatikusan elfogadottnak tekintjük az üzenet megtekintésével.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

AndroMedical Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

2022.11.14.

JELENTKEZZEN BE HOZZÁNK ONLINE!

Vizsgálat típusa*
Vizsgálat helyszíne*
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail cím*
Telefonszám*