ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a https://andromedical.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Webáruház vagy Honlap) elérhető weboldal illetve online áruház igénybevételének, igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

A webáruházat az AndroMedical Kft.  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató adatai:

Név: AndroMedical Kft.
E-mail cím: info@andromedical.hu
Adószám: 13589563-2-13

1. Általános rendelkezések

Szolgáltató kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a jogszabályban előírt feltételekkel és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és nem megtekinthető.

A szerződés nyelve magyar.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

2. Szerződő felek

A vásárlási szerződés a Szolgáltató, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. Szolgáltató csak a https://andromedical.hu/ oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes webáruházon keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri el a Szolgáltató a Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott vizsgálat kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 

3. A megrendelés menete, visszaigazolás, szerződés létrejötte

3.1. Rendelés, időpont foglalás menete

Megrendelő a Webáruházban megrendelhető vizsgálatok között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt szolgáltatásokat.

Megrendelő a megrendelni kívánt vizsgálat részletes jellemzőiről, áráról a vizsgálatok menüpont alatt tájékozódhat.

A kiválasztott vizsgálat és helyszín után, a személyes adatokat megadva, majd “időpont foglalása” gombra kattintva a pénztár felületre kerül a megrendelő.

Fizetési mód:  a „Fizetési mód” részben Megrendelőnek ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési illetve szállítási módot.

Megrendelőnek meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat.

Fontos, hogy a megrendelés elküldéséhez, a Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A rendelés feladása a „Foglalás véglegesítése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Megrendelőt, ahol a megrendelés száma is megtalálható. Szolgáltató rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a Megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

3.2. Ajánlat visszaigazolása

A Megrendelő által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a megrendelés beérkezését követően Szolgáltató visszaigazolja késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza: a rendelés azonosítóját, a megrendelt vizsgálat helyszínét, a vizsgálat árát, a fizetendő végösszeget illetve a Szolgáltató adatait.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Megrendelő között.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó e-mailt, mely a megrendelés visszaigazolását tartalmazza.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Megrendelő jogosult a megrendelés visszaigazolása, feldolgozása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt lemondani megrendelését. A lemondást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az info@andromedical.hu e-mail címre eljuttatni.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.3. vizsgálat ára

A vizsgálatok mellett feltüntetett ár a vizsgálat ára, amely tartalmazza az Áfát (bruttó ár), de nem tartalmazza a szállítási költségeket.

A vizsgálatek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a vizsgálat közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vizsgálatot a Webáruház felületén hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a vizsgálat valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy meg kívánja-e rendelni valós áron a vizsgálatot.

4. Fizetési módok

4.1. Fizetés

Megrendelő megrendelését a következő fizetési módok igénybevételével tudja kiegyenlíteni:

Készpénzes fizetés a helyszínen
A vizsgálatot végző személyzetnek fogja kiegyenlíteni a  átvételekor.

Bankkártyás fizetés (JELENLEG NEM AKTÍV)
Webshopunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
– MasterCard (dombornyomott)
– Visa (dombornyomott)
– Electron (nem dombornyomott) – Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ügyfél Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
– Maestro – Az elfogadás feltétele, hogy az Ügyfél kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

A bankkártyás fizetési tranzakciók a Paylike rendszerén kereztül kerülnek feldolgozásra.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (jelen pontban a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a vizsgálat adásvételére irányuló szerződés esetén

a) vizsgálatnek,

b) több vizsgálat szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott vizsgálatnek,

c) több tételből vagy darabból álló vizsgálat esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a vizsgálatet meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a vizsgálat átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó a megvételt követően használatba vette a vizsgálatet, az ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé, hiszen a hatályos jogszabályok értelmében a Fogyasztó felelősségre vonható a vizsgálatben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a vizsgálat jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a vizsgálat jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Szolgáltató a törvényben meghatározott 14 napos határidő helyett 30 napot biztosít az elállási jog gyakorlására. A vásárlástól való elállás joga nem a vizsgálat 30 napos ingyenes használatát biztosítja a Fogyasztó részére, hanem a vizsgálat szemrevételezésének, ki illetve felpróbálásának lehetőségét.

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: info@andromedical.hu

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6. Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A felhasználók a Webáruházat, annak felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Szerzői jogok

A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve a különféle grafikákat, fotókat, videókat és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését és egyéb vizuális megoldások, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a andromedical.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, megrendelés leadása illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az oldalt használóknak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

Szolgáltató a szerzői jogainak megsértése esetén a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – az alábbi polgári jogi igényeket támaszthatja:a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállított dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Továbbá a Szolgáltató a szerzői jogai, valamint szerzői jogán alapuló személyiségi jogai megsértése esetén a jogsértővel szemben, az előző pontban meghatározottakon túl, a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítési igényt támaszthat, valamint sérelemdíjat követelhet.

8. Panaszkezelés

Megrendelő a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken tehet panaszt.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő részére a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők a Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, az alany pedig jogosult a hozzáférésükhöz és a módosításukhoz, beleértve ezen adatokra vonatkozó további törvényes jogosultságokat is. Az eladó elkötelezi magát a vevő által nyújtott adatok védelmére. A megadott személyes adatok kizárólag az eladó szükségleteire szolgálnak és a személyes adatok védelmét is magába foglaló az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján lesznek tárolva és kezelve.

A személyes adatok kezelésénél mindig betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, amely jelentős hatással van azon személyek jogaira és kötelezettségeire, akikhez a személyes adatok tartoznak, ahogy azon személyekére is, akik ezen adatokkal dolgoznak. Ahhoz, hogy a megrendelését közvetlenül Önhöz szállítsuk, esetleg tudjunk Önnel kommunikálni, szükségünk van néhány információra (név, cím, telefon, e-mail). Ha Ön jogi személy akkor további kiegészítő információkra van szükségünk (a cég neve, cégjegyzékszám, adószám, számlaszám). Amennyiben a webáruházon keresztül megadja személyes adatait, egyben beleegyezését is adja ezen személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és átvitelére.

Ezen adatokat elmentjük az adatbázisunkba, így a következő vásárláskor nem kell újra kitöltenie a teljes regisztrációs nyomtatványt, elegendő, ha megadja bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezen adatokat szigorúan bizalmasnak tekintjük és nem nyújtjuk át semmilyen harmadik fél számára. Kivételt képeznek a szállító társaságok (Posta, PPL, DPD stb.), amelyek a szállítás során megkapják adatait a küldemény kézbesítésének céljából. Az adatai, az Ön kérésére bármikor módosításra kerülhetnek vagy akár el is távolíthatjuk azokat az adatbázisból.

Társaságunk nagy figyelmet szentel személyes adataik biztonságának megőrzésére és a jogosulatlan hozzáférések meggátolására.

10. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

11. Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Megrendelő eredeti akaratát leginkább tükrözze.

JELENTKEZZEN BE HOZZÁNK ONLINE!

Vizsgálat típusa*
Vizsgálat helyszíne*
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail cím*
Telefonszám*